Szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawa prawna:

 • Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. - w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1970).

Pracodawca może ubiegać się o zwrot poniesionych przez niego kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych ze środków PFRON do wysokości 70% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Wniosek o przyznanie refundacji składa się przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie - właściwego ze względu na miejsce siedziby pracodawcy wraz z następującymi dokumentami:

 1. Dokument poświadczający formę prawną prowadzenia działalności.
 2. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON oraz o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej – NIP.
 3. Udokumentowane posiadanie konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.
 4. Opis projektu szkoleniowego, wraz z uzasadnieniem jego wyboru oraz informacją o spodziewanych skutkach jego realizacji.
 5. Oświadczenie o zaleganiu lub niezaleganiu z wymaganymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 6. Informację o wielkości przedsiębiorcy.
 7. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.), w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia refundacją.

Kryteria rozpatrywania wniosków:

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

 • wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na refundację w danym roku,
 • okres prowadzenia działalności oraz doświadczenia pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 • wysokość przewidywanych kosztów szkolenia.

Wysokość dofinansowania i rodzaj kosztów:

Refundacja nie może przekraczać:

 • 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców,
 • 60% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą - w odniesieniu do dużych przedsiębiorców.

Refundacja może obejmować poniesione w związku ze szkoleniem niżej wymienione koszty:

 1. usług świadczonych przez osoby porwadzące szkolenie poniesione za godziny, podczas których prowadzą one szkolenie;
 2. usług tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 3. podróży osób prowadzących szkolenie, uczestników szkolenia, tłumacza języka migowego, tłumacza-przewodnika, lektora dla osób niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 4. zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkolenia;
 5. usług doradczych;
 6. obsługi administracyjno-biurowej;
 7. wynajmu pomieszczeń;
 8. amortyzacji wyposażenia i narzędzi, z wyłączeniem wyposażenia i narzędzi zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
 9. materiałow szkoleniowych.

Refundacja jest przeznaczona również na pokrycie wydatków obejmujących koszty płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu. Łączna wysokość kosztów, o których mowa w pkt 6 i 7 oraz kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, nie może przekroczyć łącznej wysokości kosztów, o których mowa w pkt 1-5, 8 i 9.

Sposób realizacji:

Po przeprowadzonych negocjacjach zostaje zawarta umowa cywilno - prawna o zwrot kosztów poniesionych przez Pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez Pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. nr 15.

wzór wniosku

Klauzula informacyjna