Strategia

rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025


kliknij

 
WIĘCEJ INFORMACJI - kliknij tutaj


"Wzrost umiejętności komputerowych mieszkańców województwa wielkopolskiego w wieku po 50 roku życia"


Więcej informacji - kliknij tutajOśrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, działający na terenie Województwa Wielkopolskiego
oferuje pomoc w zakresie porad prawnych oraz psychologicznych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej informacji - kliknij tutaj
Więcej informacji - kliknij tutaj więcej szczegółów - kliknij tutaj
 


UWAGA!
Dokumenty niezbędne do ubiegania się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 2013/2014
więcej informacji -
kliknij tutaj
 
  UWAGA!
STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
więcej informacji -
kliknij tutaj


"PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA"
Studia organizowane we współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - kliknij tutaj


Rada Seniorów Miasta Konina i INEA dla Seniorów
17 kwietnia 2013 roku wystartują kursy e-Aktywni 50+

- więcej informacji
kliknij tutaj
 

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Drukuj PDF
W dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, powołanego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Konina, do opracowania strategii rozwiazywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. W spotkaniu udział wzięli, Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Anna Kwaśniewska i Zastępca Dyrektora Małgorzata Rychlińska, pracownicy działów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji i przedstawiciele samorządu. Prace nad powstaniem dokumentu strategii odbywać będą się w sześciu obszarach strategicznych, takich jak: rodzina i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; profilaktyka i minimalizowanie skutków uzależnień wśród mieszkańców Konina; obszar współpracy bezrobocie; przeciwdziałanie bezdomności i włączenie społeczne osób bezdomnych; o godne życie ludzi starszych, poprawa jakości życia seniorów; Konin szansą dla sprawnych inaczej.
 

UWAGA STUDENCI!!!

Drukuj PDF
Zaczynamy realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 roku - Moduł II. STUDENCI - mieszkający na terenie Miasta Konina – mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 w pokoju nr 14 i 15, w terminach:
  • od 04 do dnia 30 marca 2014 roku,
  • i od 01 sierpnia do dnia 30 września 2014 roku.
Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF
INFORMACJA dla Pracodawców o zmianach dot. miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2014 r.

Od 1 kwietnia 2014 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. Dz. U. poz. 1645), nastąpi uniezależnienie wysokości miesięcznego dofinansowania od kwoty minimalnego wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej.
Więcej…
 

Informacja

Drukuj PDF
INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą o zmianie kwot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w 2014r.

Począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2014 r. ulegają zmianie kwoty – opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą – składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne dokonywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z zm.).
Więcej…
 

Informacja o realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2014 r. na terenie Miasta Konina

Drukuj PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że w bieżącym roku rozpoczęła się kolejna edycja Programu wyrównywania różnic między regionami II. Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2014 r. realizowane będą następujące obszary programu:
Więcej…
 

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Drukuj PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1243) istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego przez osoby borykające się trwale lub okresowo z trudnością w komunikowaniu się.
Więcej…
 

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych 2013/2014

Drukuj PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 października 2013 roku do 30 września 2014 roku będą wydawane i przyjmowane wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia 2013 roku.
Więcej…
 
Kontakt:
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
ul. Przyjazni 5
62-510 Konin

Tel: (063) 242-62-32
Fax: (063) 249 96 15
e-mail: mopr@konet.pl

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie
ul. Staszica 17
62-500 Konin

Tel: (063) 244-59-16
e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

Klub Integracji Społecznej
ul. Sosnowa 16
62-510 Konin

Tel: (063) 245-02-17
e-mail: kis.mopr@wp.pl

BIP MOPR KONIN ePUAP PODAJ_DALEJ PODAJ_DALEJ TPD NGO PFRON PTWZK BPPiIO BIK

Wyszukiwarka