Strategia

rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015-2025


kliknij

 


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

więcej informacji -
kliknij tutaj
WIĘCEJ INFORMACJI - kliknij tutaj"AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU"

więcej informacji -
kliknij tutajUWAGA!!!

Zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:
  1. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszary: A-D) można składać do dnia 30 sierpnia,
  2. wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (kosztów nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.UWAGA!
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż wpłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych - 20% kwot należności stanowiącej dochód własny gminy Konin prosimy przekazywać na numer konta bankowego:

Urząd Miejski w Koninie
Pl. Wolności 1
62-500 Konin

Getin Noble Bank S.A.
67 1560 0013 2015 2804 6127 0034


Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, działający na terenie Województwa Wielkopolskiego
oferuje pomoc w zakresie porad prawnych oraz psychologicznych dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Więcej informacji - kliknij tutajUWAGA!
Dokumenty niezbędne do ubiegania się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
w okresie świadczeniowym 2013/2014
więcej informacji -
kliknij tutaj
 
  UWAGA!
STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
więcej informacji -
kliknij tutaj


"PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA"
Studia organizowane we współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - kliknij tutaj


 

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na terenie Miasta Konina

Drukuj PDF
Rocznie około 90 zgłoszeń o przemocy domowej trafia do Zespołu zajmującego się przemocą w rodzinie. Jak pomagać w wyjściu z sytuacji kryzysowej i zapewnić bezpieczeństwo, określają członkowie Zespołu. Taki Zespół istnieje w Koninie od 3 lat.
Więcej…
 

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Drukuj PDF
W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia. Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Konina 2015-2025

Drukuj PDF
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentu strategii rozwiazywania problemów społecznych mieszkańców Konina na lata 2015 – 2025. Grupa sterująca i konsultacyjno – doradcza została powołana przez Prezydenta Miasta, w której skład wchodzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji zajmujących się problematyką społeczną i działające w obszarze pomocy społecznej.  Grupa podzielona jest na podzespoły, które pracują w następujących obszarach: rodzina, profilaktyka uzależnień, starość, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność. Nad przygotowaniem całości dokumentu czuwa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie Pani Anna Kwaśniewska.
 

Uwaga mieszkańcy Konina!

Drukuj PDF
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie uprzejmie informuje, że nastąpią zmiany dotyczące zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych.

Z dniem 1 lipca 2014 r. karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane będą przez Przewodniczącą Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Staszica 17.
Więcej…
 

Ogłoszenie

Drukuj PDF
UWAGA OPIEKUNOWIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRYCH PRAWO DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO WYGASŁO Z MOCY PRAWA Z DNIEM 01-07-2013 r.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będą przyjmowane od dnia 15 maja 2014 r. w pokoju nr 17.

Druki wniosków są dostępne w siedzibie MOPR Konin przy ul. Przyjaźni 5, pokój nr 17 oraz na stronie internetowej www.moprkonin.lm.pl w zakładce ŚWIADCZENIA => ZASIŁEK DLA OPIEKUNA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ => FORMULARZE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA.
Informacja telefoniczna pod numerem 63 242 62 32 wew. 661.
 

Kontakt:
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
ul. Przyjazni 5
62-510 Konin

Tel: (063) 242-62-32
Fax: (063) 249 96 15
e-mail: mopr@konet.pl

Sekcja Poradnictwa Rodzinnego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Koninie
ul. Staszica 17
62-500 Konin

Tel: (063) 244-59-16
e-mail: pomagamy_sobie@op.pl

Klub Integracji Społecznej
ul. Sosnowa 16
62-510 Konin

Tel: (063) 245-02-17
e-mail: kis.mopr@wp.pl


Wyszukiwarka