Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Podstawa prawna:

Wymagane warunki:

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, na wniosek ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Wnioskodawca składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie pisemny wniosek (Wn-W) wraz z następującymi dokumentami:

Wymagane dokumenty:

 1. dokument poświadczający formę prawną prowadzenia działalności:
  • aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,
  • umowa spółki cywilnej potwierdzona w urzędzie skarbowym,
  • w szczególnych przypadkach koncesja lub pozwolenie na prowadzenie działalności.
 2. dokument określający tytuł prawny do nieruchomości/budynku/lokalu, lub pomieszczenia, w którym ma zostać wyposażone stanowisko pracy,
 3. w przypadku podmiotów sporządzających bilans:
  • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. W pozostałych przypadkach:
  • roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie 2 lata, a w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata - za okres co najmniej 12 miesięcy, wraz z dowodem przyjęcia przez Urząd Skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego,
 5. aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych,
 6. informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy- w zakresie wynikającym z art.37 ust.5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz.404, z późn.zm.) - w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych,
 7. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości,
 8. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłaceniu składek,
 9. informacje o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku.

Kryteria rozpatrywania wniosków:

Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę:

Wysokość refundacji kosztów:

Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde utworzone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej z tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Sposób realizacji:

Umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Konina a Pracodawcą.

- zakup wyposażenia objętego refundacją dokonuje się fakturą, rachunkiem lub dowodami zapłaty,

- wytworzenie wyposażenia objętego refundacją dokonuje się przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną - koszty oceny i wyceny ponosi pracodawca.

Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Sposób zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji:

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5, pok. Nr 15.

wzór wniosku

Klauzula informacyjna

Załączniki:

 1. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej (pomocy de minimis)
 2. Informacja o nieotrzymaniu pomocy publicznej.
 3. Informacja o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwie w ostanich 6 miesiącach.